SGGW : Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

w SGGW

Polska - https://www.sggw.edu.pl/

Kontakt: Artur Żbikowski, Piotr Szeleszczuk

Patologia, bezpieczeństwo biologiczne i dobrostan drobiu

SGGW weźmie udział w upowszechnianiu wyników z Projektu NetPoulSafe.

Zapraszamy do współpracy przy rozwiązywaniu problemów zdrowotnych stad drobiu i doskonaleniu wdrażania bioasekuracji.

Zakład Chorób Ptaków, Katedry Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej, Instytutu Medycyny Weterynaryjnej SGGW ma bogatą tradycję w prowadzeniu badań dydaktycznych i naukowych. Zakład prowadzi badania mające na celu poprawę produkcji/wydajności drobiu oraz jakości opieki weterynaryjnej stad drobiu w terenie. Działalność badawcza Zakładu Chorób Ptaków prowadzona jest we współpracy z szeroką siecią interesariuszy łańcucha produkcji drobiu, co zapewni pomyślną praktyczną realizację Projektu NetPoulSafe i przyczyni się do szerokiego rozpowszechniania osiągnięć projektu. SGGW jest Liderem WP2, Liderem Zadania 2.2 (WP2) oraz Facylitatorem Sieci w projekcie. Realizacja projektu zwiększy kompetencje i efektywniejsze zaangażowanie w poprawę jakości bioasekuracji na polskich fermach drobiu. Wiedza zgromadzona w projekcie będzie wspierać partnerów Zakładu w innowacyjnym i zrównoważonym rozwoju najlepszych praktyk bezpieczeństwa biologicznego.