ANSES : Francuska Agencja ds. Żywności, Środowiska oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Francja - anses.fr

Kontakt: SOUILLARD Rozenn  & BUKIN Sophie

Zdrowie zwierząt, dobrostan, epidemiologia, bioasekuracja, drób

ANSES jest liderem Zadania 1 WP2: Gromadzenie i analiza stosowania praktyk bezpieczeństwa biologicznego w Projektu NetPoulSafe.

Prowadzimy epidemiologiczne badania terenowe, aby lepiej zrozumieć i zapobiegać problemom zdrowotnym zwierząt w gospodarstwach. 

Francuska Agencja ds. Żywności, Środowiska i Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (ANSES) jest instytucją publiczną o charakterze administracyjnym. ANSES zajmuje się monitorowaniem, oceną ekspercką, badaniami i działaniami referencyjnymi w szerokim zakresie tematów obejmujących zdrowie ludzi, zdrowie i dobrostan zwierząt oraz zdrowie roślin. Sieć dziewięciu laboratoriów referencyjnych i badawczych zlokalizowanych w całej Francji, położonych w geograficznej bliskości z odpowiednimi sektorami, w trzech głównych obszarach: zdrowie i dobrostan zwierząt, bezpieczeństwo żywności (chemiczne i mikrobiologiczne) oraz zdrowie roślin. Dzięki swojej pracy polegającej na dostarczaniu ekspertyz, monitorowaniu epidemiologicznym, ostrzeżeniach i pomocy naukowej i technicznej, odgrywają kluczową rolę w zrozumieniu różnych zagrożeń i zbieraniu danych z sieci laboratoriów referencyjnych i badawczych.

EPISABE to jednostka badawcza laboratorium Ploufragana. Działania badawcze koncentrują się na zdobywaniu wiedzy mającej na celu zrozumienie i zarządzanie zagrożeniami dla zdrowia w sektorach zwierząt, głównie świń, drobiu i królików, a także zoonotycznymi w tych sektorach, praktykami stosowania antybiotyków w związku z pojawieniem się oporności i poprawą dobrostanu zwierząt. Jednostka uczestniczy w nadzorowaniu chorób, które są regulowane lub nakładane na badane sektory. Prace badawcze obejmują również rozwój narzędzi i metod (statystyka, modelowanie) dostosowanych do konkretnych potrzeb poruszanych tematów.