Wzmacniacz

Aby dowiedzieć się więcej o partnerach projektu NetPoulSafe lub się z nimi skontaktować, możesz uzyskać dostęp do strony internetowej partnerów, klikając odpowiednie logo w prawej kolumnie strony, lub na link zawarty w nazwie Partnera.

Francja : Lider projektu, ITAVI koordynuje również tworzenie platformy wymiany wiedzy. Udział ITAVI obejmuje zbieranie danych, testowanie na farmach pilotażowych i działania upowszechniające.

Francja : ANSES odpowiada za gromadzenie i analizę stosowania praktyk bezpieczeństwa biologicznego na różnych etapach łańcucha drobiu.

Hiszpania : CECAV będzie aktywnie przyczyniać się do rozpowszechniania i komunikacji projektu w całej UE i będzie odpowiedzialny wraz z CESAC za zbieranie danych na temat hiszpańskiego drobiu AKIS.

Hiszpania : CESAC opracuje Podręcznik dla Projektu i będzie odpowiedzialny za zbieranie przez CECAV danych na temat hiszpańskiej sieci AKIS i rozpowszechnianie wśród nich wyników projektu.

Francja : Euroquality wspiera codzienne działania związane z zarządzaniem, integrując projekt z powiązanym środowiskiem badań naukowych i innowacji oraz angażuje się w działania upowszechniające i komunikacyjne.

Belgia : UGent opracuje nowe wersje narzędzia Biocheck.Ugent dla pięciu różnych systemów produkcji drobiu, takich jak stada reprodukcyjne, indyki, kaczki, brojlery z wolnego wybiegu i nioski z wolnego wybiegu. Poza tym Ugent wniesie wkład w międzykrajowe ćwiczenia w zakresie gromadzenia danych.

Uniwersytet w Gandawie

Belgia : ILVO zajmuje się rekrutacją interesariuszy, oceną wdrożenia i oceną zgodności środków bezpieczeństwa biologicznego w gospodarstwach biorących udział w tym projekcie. ILVO angażuje się również w działania upowszechniające i komunikacyjne.

Francja : INRAE odpowiada za zadanie poświęcone analizie istniejących baz danych o bioasekuracji. INRAE ​​będzie również uczestniczyć w większości zadań w NETPOULSAFE.

Węgry : KUMPEL uczestniczy w kilku zadaniach projektu NetPoulSafe, w tym w gromadzeniu danych, testowaniu środków wspierających na farmach pilotażowych oraz działaniach upowszechniających w sieci lokalnej.

Francja : SNGTV zapewni swoją wiedzę weterynaryjną na temat praktycznego wdrażania praktyk bezpieczeństwa biologicznego. SNGTV będzie uczestniczyć w rozpowszechnianiu wyników projektu wśród lekarzy weterynarii, a za ich pośrednictwem wśród Producentów.

Włochy : UNIPD odpowiada za utworzenie i wdrożenie sieci farm pilotażowych. UNIPD będzie uczestniczyć we wdrażaniu i ocenie działań wspierających oraz tworzeniu treści do rozpowszechniania wyników projektu.

Węgry : UVMB uczestniczy w kilku zadaniach projektu NetPoulSafe, w tym w gromadzeniu danych, testowaniu środków wspierających na farmach pilotażowych oraz działaniach upowszechniających w sieci lokalnej.

Belgia : Vetworks odpowiada za komunikację i rozpowszechnianie w mediach społecznościowych. Vetworks może polegać na swojej wiedzy i sieci, aby aktywnie uczestniczyć w gromadzeniu danych, testowaniu na farmach pilotażowych i działaniach upowszechniających.

Polska : w SGGW odpowiada za całość zadania związanego z gromadzeniem i analizą danych dotyczących bezpieczeństwa biologicznego. SGGW jest również odpowiedzialny za bardziej szczegółowe gromadzenie środków wspierających w celu poprawy zgodności w zakresie bezpieczeństwa biologicznego na fermach drobiu.

: ZLTO koordynuje tworzenie i zarządzanie 7 krajowymi sieciami drobiarskimi AKIS. ZLTO uczestniczy również w gromadzeniu danych, testowaniu w pilotażowych farmach i działaniach upowszechniających.

ZLTO