Pierwsze dedykowane szkolenia (coaching) na belgijskich farmach pilotażowych rozpoczynają się od lipca 2022 !

Coaching
Coaching

Belgia wybrała coaching jako środek wspierający (SM), który ma być testowany w belgijskich gospodarstwach, aby poprawić zgodność z bezpieczeństwem biologicznym. Właśnie rozpoczynają się pierwsze wizyty w gospodarstwie. Zapytaliśmy belgijski zespół NetPoulSafe o to, jak wdrożyli ten coaching.

Czy możesz wyjaśnić, czym jest coaching rolników i jak może być przydatny dla rolników, których będziesz śledzić?

Gotowość rolników do wszelkich zmian odgrywa ważną rolę w poprawie bezpieczeństwa biologicznego. Trudno jest osiągnąć trwałą zmianę zachowania za pomocą konwencjonalnego procesu doradczego (tradycyjnie wykonywanego przez lekarza weterynarii).

Coaching to proces pomagania jednostkom w identyfikowaniu ich celów poprzez niedyrektywne pytania i interakcje (Marcdante i in., 2018). Podczas coachingu rolą coacha jest ułatwienie zmiany postawy rolnika w celu motywowania przestrzegania środków bezpieczeństwa biologicznego. Coaching jest zatem procesem zorientowanym na rozwiązania i koncentruje się na poprawie przyszłych wyników.

Dlaczego wybrałeś coaching jako środek wspierający (SM) do testowania w Belgii?

Na podstawie wstępnych wyników WP2 sporządzono listę pożądanych SM. Pożądane SM zostały skategoryzowane w oparciu o gatunki/sektory i preferencje rolników. W oparciu o preferencje rolników, jako środek wspierający do przetestowania wybrano COACHING. W poprzednich badaniach udowodniono, że indywidualne wskazówki i coaching dla rolników są skuteczne w poprawie poziomów bezpieczeństwa biologicznego.

Ilu rolników zwerbowałeś, jak w sumie zamierzasz zrekrutować?

Zrekrutowaliśmy komplet 18 farm pilotażowych, które zostały wstępnie uzgodnione w projekcie.

Jakich rolników zwerbowałeś, jak i dlaczego ich zwerbowałeś?

  • Zrekrutowaliśmy hodowców z następujących sektorów: brojlery zamknięte, nioski chowane, indyki, nioski na wolnym wybiegu, hodowcy i wylęgarnie.
  • Rekrutacja gospodarstw odbywała się telefonicznie. Świadoma zgoda została podpisana przez farmy pilotażowe podczas pierwszej wizyty.
  • Wybór niektórych ferm pilotażowych do zadania 3.3 oparto na ocenie dokonanej podczas zbierania danych do WP 2. Niektóre farmy, w których występowały powtarzające się problemy (Salmonella, kokcydia), zostały również uwzględnione jako farmy pilotażowe. Motywacja i chęć udziału we wszystkich zajęciach była jednym z kryteriów wyboru.

Czy możesz wyjaśnić, jak będzie zorganizowany proces coachingu?

W pierwszej kolejności odwiedzimy każdą farmę pilotażową w celu wykonania 2 rodzajów analiz:

  1. Kwestionariusze biocheck.UGent zostaną wypełnione w celu oceny zgodności z bioasekuracją.
  2. Częściowo ustrukturyzowany kwestionariusz wywiadu zostanie wypełniony w celu oszacowania profili specyficznych dla rolników (połączone narzędzie oceny postaw ADKAR® i PARTAGE)

Na podstawie wyników tych analiz Trener wraz z NF i konsultantem weterynarii sformułują plan poprawy skupiający się na obszarach, które uzyskały niską ocenę. Trener wraz z rolnikiem i weterynarzem opracuje realistyczny plan dla rolnika z konkretnymi celami i harmonogramem do wykonania.

Ile spotkań odbędzie się w tym okresie iz kim?

W sumie każdą farmę pilotażową odwiedzimy 3-4 razy. Podczas pierwszej wizyty zostanie przeprowadzona ocena wstępna. Podczas drugiej wizyty trener omówi możliwości poprawy z rolnikiem (innymi pracownikami) i weterynarzem oraz określi cele i harmonogram planu działania. Czasami dodatkowa wizyta może zostać uwzględniona w celu uzyskania porady eksperckiej, kontynuacji lub demonstracji opartej na rozwiązaniach. Przy czwartej wizycie ocena końcowa nastąpi po sześciu miesiącach.

Belgia będzie miała jednego trenera, który będzie monitorował wszystkie gospodarstwa, wspomagany przez NF i weterynarzy, aby wykorzystać dodatkowe narzędzia do wykazania jakości wody, wydajności C&D itp.

Jak zamierzasz oceniać postępy rolnika podczas coachingu?

Postępy farm pilotażowych będą oceniane poprzez porównanie wyników pierwszej i drugiej oceny Biocheck i ADKAR. Z niecierpliwością czekamy na ocenę, w jakim stopniu dokonano ulepszeń w zakresie bezpieczeństwa biologicznego gospodarstw (np. wszelkie nowe inwestycje, nowa konstrukcja, zakup materiałów w celu poprawy bezpieczeństwa biologicznego, nowe plany bezpieczeństwa biologicznego itp.).

Kto będzie trenerem?

Farmy pilotażowe będą miały jednego trenera, którym jest Hilde van Meirhaeghe z VETWORKS, wspomagany przez koordynatora sieci dla Belgii, Arthiego Amalraja.

Czy aby być dobrym trenerem, potrzebny jest specyficzny trening konkretnych umiejętności?

Zadaniem trenera jest stymulowanie i zadawanie właściwych pytań, aby wyprowadzić rolnika z jego strefy komfortu, aby mógł się uczyć i rozwijać. Trener musi umieć zadawać pytania ze szczerej ciekawości i zainteresowania rolnikiem i jego problemami. Ważne jest, aby zadawać pytania, które sprawią, że rolnik naprawdę przemyśli sytuacje i problemy; tj. otwarte pytania eksploracyjne i obserwacyjne. Do coachingu można wykorzystać kilka modeli i technik. Personel zaangażowany w coaching dla tego projektu nie ma wcześniejszego doświadczenia poza udzielaniem porad ekspertów weterynaryjnych.

W dniach 17,18 i 19 stycznia 2022 odbyły się warsztaty on-line z coachingu: teoria i praktyka  została zorganizowana dla konsorcjum, w którym Nele Caekebeke z firmy UGENT udzieliła szczegółowych instrukcji i wskazówek, jak wykonywać coaching. Pokaz slajdów na temat „Coaching w kierunku poprawy poziomów bezpieczeństwa biologicznego” jest dostępny na stronie projektu NETPOULSAFE w folderze WP 3 „Szkolenie z coachingu”.

Czego oczekujesz od tego doświadczenia?

Podczas warsztatów z coachingu ogólnego wszyscy NF oraz trenerzy uzyskali informacje na temat ogólnych podstawowych umiejętności potrzebnych do coachingu. Szkolenie dostarczyło niezbędnego wglądu w podstawy, style komunikacji, wyzwania i cele coachingu. 

Masz coś do dodania?

Planujemy zakończyć pierwsze pilotażowe wizyty na farmie w czerwcu i rozpocząć proces coachingu w lipcu.

Wielkie dzięki Arthi i Hilde!

Opublikowany

Powrót do listy aktualności